Return to previous pageGroup LITA18D, week 08

Monday 17.02.2020

Tuesday 18.02.2020

12:15 - 14:00
Frami F309 (teoria 48)
Hallitusammattilaiset KD07DWYR020-3003
Tuulia Potka-Soininen
LITA18A
LITA18B
LITA18C
LITA18D
VVO


Wednesday 19.02.2020

Thursday 20.02.2020

Friday 21.02.2020

Saturday 22.02.2020